ഞരമ്പുകളിലൂടെ ചെലുത്തുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Intravenous