ഞരമ്പിന്റെ ബലക്ഷയം - meaning in english

നാമം (Noun)
Neurasthenia