ഞരന്പുവേദന ഇവപോക്കുന്ന മരുന്ന് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
aspirin