ഞരന്പുവേദന - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cramp