ഞരന്പുവലി - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
neuralgia
spasm
spasmodic