ഞരങ്ങുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Groaning
ക്രിയ (Verb)
Grouse
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
groan
moan