ഞരക്കത്തോടെയുള്ള കരച്ചില് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
groan