ഞണ്ട് - meaning in english

നാമം (Noun)
Crustaceans
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cancer
crab
Bow string