ഞണ്ടുവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ട ജീവികളുടെ നഖം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
nipper