ഞടുങ്ങുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Shuddering