ഞടുങ്ങുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Shying
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
shudder