ഞടുക്കം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
dismay
fright
shake