ഞങ്ങള്‍ തന്നെ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
ourselves