ഞങ്ങള് - meaning in english

നാമം (Noun)
Ours
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
ourselves