ജലസംബന്ധിയായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Acquatic
Aquatic
Aqueous
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
watery