ചുരുക്കെഴുത്ത് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
abbreviation
short-hand
Shorthand
Stenograph
Stenography