ചുരുക്കി - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Abbreviated
Succinctly
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
briefly
curtly
short