ക്രിസ്‌തീയ മഠാധിപതി - meaning in english

നാമം (Noun)
Abe
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
prior