കുടവയറുള്ള - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Abdominous
Paunched