കിടക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Abed
Lie down
Whole system reposes on fear
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
couch
lay
lie
rest