കള്ളിമുള്‍ച്ചെടി - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cactus