കള്ളിമുള്ള് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cactus