കള്ളിച്ചെടി - meaning in english

നാമം (Noun)
Xerophyte
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cactus