കണ്ണിന്‍റെ കാഴ്ച കളയുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Abacinate