എയര്‍ക്രാഫ്‌റ്റ്‌ ആക്‌സിഡന്റ്‌ ഡാറ്റാ ബേസ് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Aadb