ഊക്കോടെ തെറിപ്പിക്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
spout