ഉപേക്ഷിക്കല് - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Abandoning
Abandonments
Discarding
Forsaking
Giving up
Relinquishing
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cancellation
condemnation
desertion
divorce
evacuation
leave
rebuff
renunciation
resignation