ഉദരസംബന്ധിയായ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
abdominal
gastric