ഈണത്തോടുകൂടിയ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Singsong