ഈണം - meaning in english

നാമം (Noun)
Intonation
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
tune