ഈട്ടംകൂടുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Cumulative