ഈട്ടം കൂട്ടുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Cumulate