ഈട് - meaning in english

നാമം (Noun)
Consistency
Durability
Surety
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
gage
indemnity
mortgage
pawn
pledge
strength