ഈടുവയ്‌ക്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
gage
pawn
pledge
substitute