ഈടുനില്‍ക്കുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Weatherproof
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
durable