ഈടുനില്‍ക്കാത്ത - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Perishing
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
perishable