ഈടു നല്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
indemnify