ഈടില്ലാത്ത - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Transitory
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
frail
slight