ഈടാക്കിയിരുന്ന - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Extracted