ഈടാക്കിയ തുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Takings