ഈടാക്കാവുന്ന - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Realizable