ഈജിയന്‍ സമുദ്രം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
archipelago