ഈജിയന്‍ തൊഴുത്ത് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Augean stables