ഈച്ചകള്‍ മൂലം സസ്യങ്ങള്‍ക്കും ജന്തുക്കള്‍ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
fly