ഈച്ചകളെ പിടിക്കാനുള്ള ഒട്ടുന്ന കടലാസ് - meaning in english

നാമം (Noun)
Fly-paper