ഈച്ച മുട്ട - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Fly blow