ഈച്ച - meaning in english

നാമം (Noun)
Blue bottle
Flies
Gadfly
House-fly
Midge
Ordinary fly
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
fly
wasp