ഈക്കാര്യത്തിന് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
For this