ഈ സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സംഗാതോപകരണം - meaning in english

നാമം (Noun)
Bass