ഈ സ്ഥിതിയില് - meaning in english

നാമം (Noun)
Nonce